Tarieven

Onze hulpverleners zijn professioneel geschoold. Medebehandelaren onder de eindverantwoordelijkheid van de hoofdbehandelaar moeten een beroep uitoefenen uit het CONO-beroepenschema. Dit is het geval voor onze medebehandelaren.

Verwijzing en vergoeding

De zorg voor kinderen en jongeren tot 18 jaar valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente waarin het kind ingeschreven is. Een vergoeding is alleen mogelijk met een verwijzing van de huisarts of een beschikking van de gemeente, via het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) of het Bureau Jeugd en Gezin (BJG).

Niet vergoed wordt:

· Capaciteitenonderzoek
. KernTalentenanalyse
· Huiswerkbegeleiding/Remedial Teaching.

Specialistische GGZ:

1. Kinderen en jeugd tot 18 jaar.

Jeugdzorg wordt bekostigd door de gemeente. Als er sprake is van een beschikking door de gemeente afgegeven, dan zijn er voor u geen bijkomende kosten.

Er is een uitzondering: Als u niet of niet tijdig afzegt voor een afspraak komen de kosten van deze sessie geheel voor uw rekening (no show). No show: Indien u verhinderd bent om op een afspraak te komen, verzoeken wij u vriendelijk deze minimaal 24 uur van te voren af te zeggen. Afspraken die op maandag plaatsvinden, dienen minimaal vóór 12:00 uur op de voorgaande vrijdag afgezegd te worden. Indien u zonder tegenbericht niet op een afspraak verschijnt, of te laat afbelt, zijn wij genoodzaakt €75,- bij u in rekening te brengen.

De zorgverzekeraar vergoedt enkel nog zorg aan kinderen en jeugdigen vanuit de aanvullende verzekering, dit geldt bv. voor vaktherapie.

2. Volwassenen

Met de volgende verzekeraars is een contract afgesloten voor 2024
 • DSW 7029
 • De Amersfoortse, Ditzo
Voor overige verzekeraars geldt dat we werken via ongecontracteerde zorg en/of restitutiepolis. Kijkt u goed na wat uw eigen aandeel dan nog is.

Natura-polissen en restitutie-polissen

Er is een groot verschil in de vergoedingen van natura-polissen en restitutie-polissen. Bij een zuivere restitutiepolis bent u vrij om een (door VWS erkende, BIG) zorgverlener te kiezen en deze wordt dan geheel vergoed. Bij een naturapolis krijgt u een hogere vergoeding als u hulp zoekt bij een gecontracteerde zorgverlener dan bij een niet-gecontracteerde zorgverlener. Het kan zelfs zo zijn dat u niets meer vergoed krijgt bij een ‘budget’ of naturapolis!

Heeft u géén echte restitutiepolis, dan kan het zijn dat u een deel van de psychotherapie zelf moet betalen! Kijk dit dus vooraf goed na. Op de site van de contractvrijepsycholoog.nl vindt u een overzicht van alle vergoedingen per polis.

In de GGZ is (wettelijk bepaald) geen tarief per zitting meer, maar één bedrag voor de gehele behandeling (Diagnose-Behandel Combinatie, of DBC in de Specialistische GGZ of Productgroep in de Basis GGZ), deze wordt achteraf gefactureerd. Voor een DBC wordt de tijd geregistreerd in uw dossier. Hierbinnen valt directe gesprekstijd, maar ook verslaglegging, intervisie, telefoon en e-mailcontacten. De maximumtarieven zijn wettelijk vastgelegd. Voor tarieven zie de website van Nederlandse Zorgautoriteit of op de pagina formulieren.

Iedereen in Nederland van 18 jaar en ouder heeft een wettelijk eigen risico voor de zorgverzekering. Het wettelijk eigen risico voor 2021 is € 385. Dit bedrag betaalt u  pas wanneer u zorg gebruikt die vergoed wordt uit de basisverzekering. U kunt het wettelijk eigen risico vrijwillig ophogen. De zorgverzekeraar geeft dan een korting op de maandelijkse premie voor de basisverzekering.  Afhankelijk van uw type polis kan dit extra kosten met zich meebrengen. Hierover kunt u contact opnemen met de zorgverzekeraar.

De eigen bijdrage staat los van het wettelijk verplichte eigen risico. Het kan zijn dat u een deel van uw zorg betaalt uit uw eigen risico. Dat is afhankelijk van uw eerder gemaakte zorgkosten en de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering. De hoogte van uw eigen bijdrage is o.a. afhankelijk van uw inkomen.

Niet vergoed wordt:

 1. diagnostiek zonder volgende GGZbehandeling op basis van DSM-5 diagnose
 2. psychologische onderzoeken
 3. intelligentieonderzoeken
 4. verschillende testen
 5. diverse trainingen
 6. onderzoek en behandelingen voor dyslexie
 7. onderwijskundige problematiek
 8. hulp voor problemen met werk en relatieproblematiek
 9. de behandeling van aanpassingsstoornissen
 10. psychologische hulp ivm. somatische aandoeningen
 11. langdurige behandelingen.
 12. Psychoanalyse
 13. andere problemen die reden voor zorg kunnen zijn, de zogenaamde V-codes.

Wij kunnen hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Om voor deze vergoeding in aanmerking te komen en als de stoornis waarvoor u in behandeling gaat onder de verzekerde zorg valt, heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts.

Let op: niet alle verzekeraars vergoeden de hulp van al onze medewerkers!

Mocht blijken dat u niet verzekerd was ten tijde van de start van de behandeling dan wordt de gehele factuur bij u in rekening gebracht.

Als u niet of niet tijdig afzegt voor een afspraak komen de kosten van deze sessie geheel voor uw rekening (no show). No show: Indien u verhinderd bent om op een afspraak te komen, verzoeken wij u vriendelijk deze minimaal 24 uur van te voren af te zeggen. Afspraken die op maandag plaatsvinden, dienen minimaal vóór 12:00 uur op de voorgaande vrijdag afgezegd te worden. Indien u zonder tegenbericht niet op een afspraak verschijnt, of te laat afbelt, zijn wij genoodzaakt €75,- bij u in rekening te brengen.

Met klachten over bijvoorbeeld de vergoeding door uw zorgverzekering kunt u terecht bij de onafhankelijke Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (www.skgz.nl). U kunt daarnaast een melding doen via www.clientenrechten.nl.

Eigen initiatief/particulier of diagnostiek of behandelingen die niet (meer) onder de verzekering vallen

De betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffier van de rechtbank te ‘s-Hertogenbosch.

Het tarief is per 1 januari 2023 per sessie/behandelconsult van 45 minuten directe tijd waarbij opgeteld 15 minuten indirecte tijd (voor verslaglegging en reflectie e.d.): €125,- voor psychiater Peter Roels en Evy Ligtvoet; €125,- voor klinisch psychologen Ton Gofers en Barend Tussenbroek; €125,- voor psychotherapeut Mia Frumau, GZ-psychologen Willy Peters en Fenne Frumau; en €120,- voor GZ-psycholoog i.o. Rianne Weststrate-van Damme, en psychologen Anoek van Rooij en Femke van Kaam, en SPV Gerard van den Berg. Akkoord te gaan met de kosten die gemoeid zijn met psychologisch onderzoek, al of niet deel uitmakend van de behandeling, zijnde drie keer het gebruikelijke tarief voor de onderzoekstijd aangezien de tijdsverhouding 1:2 is voor afname van het onderzoek en het scoren en uitwerken van het onderzoek. Tevens €1701,- voor capaciteitenonderzoek. Dit is inclusief scoring, verwerken van de gegevens en het maken van een verslag. Gemeentes vergoeden capaciteitenonderzoek, neuropsychologisch onderzoek, algemeen dyslexieonderzoek NIET, deze zijn voor eigen rekening.

Als een gesprek langer duurt wordt het bedrag hoger. Voor aanvullend werk van medewerkers, zoals studiebegeleiding geldt een tarief van €95,- per sessie van drie kwartier. Meer tijd leidt tot verhoging van het tarief. Wij zijn vrijgesteld van BTW. Een afspraak dient minimaal 24 uur van tevoren afgezegd te worden. Bij een te laat afgezegde afspraak/no show wordt een tarief van €75,- in rekening gebracht.

Een toeslag geldt voor:

 • Thuisbezoek: 1,25 x
 • Spoedbehandeling buiten de gebruikelijke behandeluren: 1,5 x
 • Informatieverstrekking schriftelijk is code 119052 en uurtarief is €86,57
 • Voor overige psychologische diensten, zoals consultatie, verstrekken van informatie aan derden, begeleiding, het verzorgen van cursussen e.d. €110,- per reëel gewerkt uur, telefonisch consult per kwartier volgens een uurtarief van €110,-

Algemene betalingsvoorwaarden van de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten)