Privacy Statement

PRIVACYSTATEMENT PPF Centrum

Drs. W.L. Frumau-van Pinxten praktijkhouder PPF Centrum voor Hoog Ontwikkelingspotentieel, gevestigd te Vught, Nijmegen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17252262, en gehele team hechten belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

Toepassing

  Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie PPF Centrum persoonsgegevens verwerkt:

  1. (potentiële) patiënten/cliënten;
  2. bezoekers aan de praktijk van PPF Centrum;
  3. bezoekers van www.ppfcentrum.nl en www.breinsteyn.nl ;
  4. deelnemers aan bijeenkomsten van PPF Centrum;
  5. sollicitanten;
  6. alle overige personen die met team PPF Centrum contact opnemen of van wie PPF Centrum persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers. Ook met de gegevens van onze medewerkers gaan we zorgvuldig om.

  Verwerking van persoonsgegevens

  PPF Centrum verwerkt persoonsgegevens die:

  1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
  2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
  3. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van www.ppfcentrum.nl of www.breinsteyn.nl  zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;
  4. gevraagd worden voor vergroting kwaliteit en versterking expertise zoals video-opnames tijdens sessies, toepasingen voor e-health, scannen en ROM gegevens.

  Doeleinden verwerking

  PPF Centrum verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
  2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
  3. het verbeteren van de praktijkwebsite www.ppfcentrum.nl of www.breinsteyn.nl
  4. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;
  5. het door de overheid of gemeentes opvragen van gegevens zoals gebruikerstatistieken en (inhoudelijke) informatie mbt. toewijzen beschikkingen en facturatie;
  6. het beschermen van vertrouwelijke gegevens;
  7. het verrichten van wetenschappelijk onderzoek;
  8. het verbeteren van de kwaliteit van de hulpverlening zoals video-opnames voor supervisie doeleinden.

  Rechtsgrond

  PPF Centrum verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

  1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
  2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij, gemeentes e.d. zoals accountantscontrole;
  3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
  4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

  Verwerkers

  PPF Centrum kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van de praktijk persoonsgegevens verwerken. PPF Centrum sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

  Persoonsgegevens delen met derden

  PPF Centrum deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. PPF Centrum deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

  Doorgifte buiten de EER

  PPF Centrum geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt de praktijk ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

  Bewaren van gegevens

  PPF Centrum bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. PPF Centrum hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

  1. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
  2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
  3. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens:        5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
  4. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;
  5. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

  Wijzigingen privacystatement

  PPF Centrum kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van www.ppfcentrum.nl gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

  Rechten, vragen en klachten

  U hebt het recht PPF Centrum te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met de praktijk door een e-mailbericht te sturen naar secretariaat@ppfcentrum.nl of uw directe behandelaar.

  Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop PPF Centrum persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Mia Frumau door een e-mailbericht te sturen naar mia@ppfcentrum.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).